1. Organizátor: JYSK s.r.o.

2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti JYSK s.r.o., tretie osoby spolupracujúce s organizátorom na tejto súťaži a osoby im blízke.

3. Prihlásenie sa do súťaže je bezplatné a nie je podmienené nákupom.

4. Súťaž prebieha od 19. 9. do 13. 11. 2016. Akékoľvek príspevky po tomto dátume nebudú zaradené do súťaže.

5. Organizátor nepreberá zodpovednosť za odoslané príspevky, ktoré neboli z akéhokoľvek dôvodu doručené.

6. V prípade katastrofy, vojny, občianskych alebo vojenských nepokojov,  alebo akejkoľvek inej udalosti mimo kontrolu organizátora, si spoločnosť vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť súťaž jej podmienky a pravidlá bez predchádzajúceho upozornenia. O akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa súťaže bude organizátor súťažiacich informovať, najskôr ako to bude možné.

7. Organizátor nenesie zodpovednosť za nepresné údaje o výhre v súťaži poskytovanej treťou stranou.

8. Výhry nie je možné vymeniť za hotovosť. Výhry sú neprenosné.

9. Výhercovia budú vybraní spomedzi účastníkov, ktorí sa svojim hlasom zapoja do súťaže.

10. Výherca bude o výhre informovaný prostredníctvom emailu. Ak sa výhercu nepodarí kontaktovať alebo sa k výhre do 14 dní neprihlási, vyhradzuje si organizátor právo vybrať náhradného výhercu.

11. Spoločnosť JYSK výhercu informuje o spôsobe doručenia výhry.

12. Rozhodnutia spoločnosti JYSK vo veciach týkajúcich sa súťaže sú konečné.

13. Pravidlá a podmienky súťaže sú v súlade s platnými zákonmi a prípadné námietky budú výhradným predmetom súdov Slovenskej republiky.

14. Osobné údaje poskytnuté v súvislosti so súťažou budú použité výhradne v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a nebudú poskytnuté tretím osobám.

15. Mená výhercov budú uverejnené na Facebooku a/alebo JYSK.sk potom, ako boli kontaktovaní.

16. Zapojením sa do súťaže vyjadruje účastník súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže.

17. Výhrou v súťaži je darčeková karta JYSK. Každý výherca dostane jednu darčekovú kartu.

18. Tato súťaž nie je nijakým spôsobom sponzorovaná, podporovaná alebo riadená spoločnosťami Facebook, Twitter alebo akoukoľvek inou sociálnou sieťou. Vaše informácie poskytujete spoločnosti JYSK s.r.o.