Obchodné podmienky pre používanie JYSK kariet

Obchodnej spoločnosti JYSK s.r.o., so sídlom Bratislava, Šoltésovej 14, PSČ 811 08, Slovenská republika, IČO: 35974133, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 39039/B (ďalej len „podmienky“ a „JYSK“).

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Tieto podmienky upravujú použitie darčekových JYSK kariet spoločnosti JYSK (ďalej len „JYSK karta“)

Článok II.
Používanie JYSK karty

1. JYSK karta je darčeková elektronická karta, ktorú je možno využiť pri platbe za tovar v ktorékoľvek predajni JYSK v Slovenskej republike, a to až do výšky peňažných prostriedkov (ďalej len „kredit“) vložených na JYSK kartu. JYSK kartu nie je možné použiť pri platbe za tovar v e-shope. Výška kreditu nie je obmedzená. Pri každom použití JYSK karty sa kredit zníži o hodnotu JYSK kartou plateného nákupu. Kredit na JYSK karte nie je možné zmeniť za hotovosť.
2. JYSK kartu možno použiť opakovane – kredit na JYSK karte tak nie nutné vyčerpať jednorázovo. JYSK kartu je možno použiť pri hotovostnej i bezhotovostnej platbe.
3. Pri platbe pomocou JYSK karty sa hotovosť nevracia. V prípade, že hodnota tovaru bude vyššia než kredit JYSK karty, je treba rozdiel doplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou.
4. JYSK karta nie je viazaná na konkrétnu osobu a je voľne prenositeľná.
5. JYSK nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie či znehodnotenie JYSK karty. V prípade straty, poškodenia, zničenia, zneužitia alebo krádeže JYSK karty nie je poskytovaná žiadna náhrada. Pokiaľ nájdete akúkoľvek JYSK kartu, zaneste ju, prosím, na najbližšiu predajňu JYSK.
6. Ak v prípade tovaru, na nákup ktorého bola JYSK karta použitá, dôjde k oprávnenej reklamácii s nárokom na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od zmluvy, bude kredit JYSK karty navýšený o čiastku v rozsahu úspešne uplatnenej reklamácie tovaru.

Článok III.
Vydanie a platnosť JYSK karty

1. JYSK kartu možno zakúpiť len osobne, a to na ktorejkoľvek predajni JYSK v Slovenskej republike. JYSK kartu nemožno zakúpiť na e-shope. JYSK vedie evidenciu vydaných JYSK kariet vrátane zázname o dátume vydania a výške kreditu.
2. Platnosť JYSK karty je 5 rokov od dátumu vydania a nie je možné ju predlžiť. Po uplynutí doby platnosti JYSK karty nevyčerpanú čiastku ani jej časť nie je možné spätne preplatiť ani nahradiť iným plnením.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia podmienok

1. Prechodná nemožnosť uplatnenia JYSK karty z dôvodu technických problémov na strane JYSK zostáva vyhradená.
2. JYSK si vyhradzuje právo meniť a doplňovať tieto podmienky podľa svojho uváženia. Zmeny týchto podmienok budú zverejnené na internetových stránkach www.jysk.sk. Zmeny či doplnenia sa nebudú vzťahovať na darčekové karty vydané zákazníkovi pred dňom účinnosti takejto zmeny či doplnenia.
3. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť od 1.5.2015.