Košík

Váš košík je prázdny

Košík

Váš košík je prázdny

Podmienky predaja a dodávky

Nasledujúce podmienky predaja a dodávky platia pre všetky nákupy realizované na stránke JYSK.sk a dodávku v celej Slovenskej republike.

Všetky zmluvy o nákupe na stránke JYSK.sk musia byť uzavreté v slovenčine.

Na stránke JYSK.sk môžu nakupovať iba kupujúci starší ako 18 rokov.

IČ DPH spoločnosti JYSK v Slovenskej republike je: SK2022117900

Registračné číslo našej spoločnosti je: Pro JSK – SK2022117900

Podmienky predaja a dodávky boli naposledy aktualizované dňa 25. marca 2014 a pozostávajú z nasledujúcich častí:


1. Ako urobiť nákup na stránke JYSK.sk

2. Cena tovarov

3. Okamih uzatvorenia kúpnej zmluvy, dátum zaplatenia a dodania 

4. Platba

5. Potvrdenie objednávky

6. Faktúra 

7. Preprava

8. Právo na odstúpenie od zmluvy a výmenu tovaru 

9. Reklamácie

10. Chybné dodanie

11. Poškodený tovar

12. Zásady ochrany osobných údajov

13. Sťažnosti

14. Alternatívne riešenie sporov 

15. Záverečné ustanovenia

16. Garancia cien


Obchodné a dodacie podmienky pre elektronický obchod

spoločnosti JYSK s.r.o.

so sídlom Bratislava, Šoltésovej 14, PSČ 811 08, Slovenská republika, IČO: 35974133, DIČ: 2022117900, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 39039/B

(ďalej len „Obchodné podmienky“ a „JYSK“)

Tieto Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe a v súvislosti s kúpnou zmluvou uzatváranou v slovenskom jazyku prostredníctvom elektronického obchodu dostupného na internetovej stránke umiestenej na webovej adrese www.jysk.sk (ďalej len „e-shop“ alebo „JYSK.sk“) medzi spoločnosťou JYSK, ako predávajúcim, a inou osobou, ako kupujúcim.

Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. JYSK s Vami môže po vzájomnej dohode uzatvoriť i kúpnu zmluvu s odchylným obsahom oproti týmto Obchodným podmienkam. Uzatvorená kúpna zmluvu vrátane Obchodných podmienok Vám bude poskytnutá e-mailom. Kúpna zmluva je uzatváraná ako jednorazová s dobou trvania do splnenia alebo iného zániku všetkých práv a povinností z nej vyplávajúcich, vrátane práv z vád a zo záruky.

V prípade, že je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade, že  je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zákonom č. 513/1991 Z. z. obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

Vymedzenie pojmov

Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci - podnikateľ je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo používa služby v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ, v týchto obchodných podmienkach označený ako Predávajúci, so spotrebiteľom.

Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

V prípade potreby či akýchkoľvek otázok ohľadne nakupovania na JYSK.sk sa neváhajte obrátiť na oddelenie služieb zákazníkom.

Doručovacou poštovou adresou spoločnosti JYSK je: Bratislava, Šoltésovej 14, PSČ 811 08, Slovenská republika.

Orgánom dozoru nad činnosťou e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.


ZÍSKAJTE DARČEKOVÚ KARTU V HODNOTE 100 €*

Visa Mastercard